Hier findest du mehr

Blog von 

Sunday Adelaja

 

sundayadelajablog.com

 

 

Email: pastor@godembassy.org

Telephone: +38 067 440 19 58

Sunday Adelaja

Street : Izhevskaya str., 2 

Kiew Stadt

Ukraine  02132